Staffs

  Name

  On duty time

  Houhui Song

  2008-2010

  Xunyu Zhao

  2008-2010

  Wei Wang

  2008-2011

  Xiaowei Zeng

  2008-2012

  Qingfeng Gao

  2010-2012

  JinYan Wang

  2010-2012

  Xuetao Wang

  2010-2014

  Kang Ning

  2009-2015

  Qian Zhou

  2008-2015

  Yandu Lu

  2009-2015

  Jie Chen

  2008-2015

  Dongmei Wang

  2009-2015

  Cunpei Bo

  2010-2015

  Maozhen Han

  2012-2015

  Chenggang Xu

  2008-2016

  Yun wang

  2011-2016

  Tingting Wang

  2012-2017

  Ru Wan

  2015-2017

  Zhenlong Yang

  2015-2017

  Zhen Zhang

  2015-2018

Copyright © Single Cell Center, Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology,
Chinese Academy of Sciences All Rights Reserved Management Portal