Joint-Students

  Name

  On duty time

  Yong Qin

  2009

  Yudong Li

  2009

  Qian Wang

  2010

  Beibei Sun

  2011

  Baoxing Song

  2012

  Wei Fang

  2012

  Peiran Zhang

  2014

  Qiang Zhang

  2015

  Xinwei Cheng

  2013

  Xia Li

  2013

  Wen Zhang

  2015

  Kun Wang

  2013

  Yifan Tao

  2015

  Pingguang Chu

  2015

  Jiahuan Chen

  2015

  Ying Wang

  2014

  Yufei Shan

  2014

  Xu Zhang

  2014

  Ran Ren

  2015

  Shuang Li

  2015

  Weiyan Chen

  2015

  Xia Zhou

  2016

  Jingxin Fu

  2015

  Lianghao Ge

  2016

  Jie Lian

  2018

  Ruipeng Wei

  2017

  Yi Zhang

  2018

  Xiaoyang Ma

  2018


Copyright © Single Cell Center, Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology,
Chinese Academy of Sciences All Rights Reserved Management Portal